Wat is consent?

1. Consent regeert

Consent betekent dat een besluit  pas is genomen wanneer geen van de aanwezigen een overwegend bezwaar heeft. 

In de besluitvorming zijn medewerkers gelijkwaardig, ongeacht verschillen in rol, achtergrond en eigenschappen. Aanwezige kennis wordt optimaal benut, genomen besluiten hebben draagvlak en worden daadwerkelijk uitgevoerd. De betrokkenheid van medewerkers neemt toe. 

Wanneer consent regeert, mogen besluiten ook op een andere manier genomen worden, op voorwaarde dat hierover met consent is besloten. 

Het voordeel is dat je gebruik kunt maken van andere, mogelijk snellere manieren van besluiten nemen. Het nemen van een autoritair of democratisch besluit kan ook binnen de SKM bestaan, mits daar consent aan gegeven is. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het nemen van een besluit op basis van een spirituele bron, het opgooien van een muntje, of een besluit overlaten aan wie maar wil.  

Beleidsbesluiten zullen meestal met consent genomen worden. De uitvoering van zo'n besluit wordt meestal gedelegeerd aan één of meer teamleden, of bijvoorbeeld aan een hulpkring. Binnen de grenzen van een beleidsbesluit kan in de uitvoering op een andere wijze besloten worden. Het voordeel is dat een professional in de uitvoering zelfstandig besluiten kan nemen, zolang deze besluiten in de uitvoering maar vallen binnen de grenzen van een beleidsbesluit. 

2. Geen consensus

Consent is niet hetzelfde als consensus. Je hoeft het niet helemaal met een besluit eens te zijn. Het gaat er niet om dat ieders voorkeur wordt gerealiseerd. Zolang je geen overwegend bezwaar hebt, kun je consent geven. Je laat dan weten dat je in staat en bereid bent om een besluit uit te voeren. Consent is makkelijker en sneller te bereiken dan consensus. 

3. Geen veto

Consent is ook niet hetzelfde als een vetorecht. Dat houdt de boel immers maar onnodig op. Als je een bezwaar hebt, heb je het recht om toe te lichten waar je bezwaar uit bestaat. Dit maakt het mogelijk om samen te zoeken naar een oplossing voor het bezwaar. 

4. Ten slotte

Wanneer het consentprincipe wordt toegepast, heeft iedereen de beschikking over hetzelfde middel om invloed uit te oefenen op het nemen van beslissingen. 

Binnen de Sociocratische Kringorganisatie Methode (SKM) hebben teams beslissingsbevoegdheid op het niveau waar ze ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Als je er meer over wilt weten lees dan dit artikel over de vier basisregels van sociocratie. 

Het nemen van besluiten met consent is eenvoudig en iedereen kan het. Het goed leren toepassen in verschillende situaties, bijvoorbeeld ook wanneer het spannend wordt, vraagt wel om training en oefening. 

Vind je dit interessant? Deel als je wilt dit artikel met collega's. 

Reactie plaatsen

Reacties

Loasianah
5 maanden geleden

Hey, adventure seekers! Join our Telegram channel for an exclusive look into intense combat. Witness uncensored footage that reshapes your understanding of war!
This is unique content that won't be shown on TV.

Link to Channel: HOT INSIDE UNCENSORED

https://t.me/+HgctQg10yXxhMzky

Loasianah
5 maanden geleden

Brace yourselves for a revelation. Our Telegram channel unlocks exclusive footage – tanks in turmoil, helicopters in breathtaking action, infantry precision, and kamikaze drones rewriting battle strategies. This is the unfiltered, uncensored truth that challenges perspectives. Join us for an adrenaline-pumping journey into the heart of uncharted warfare.
This is unique content that won't be shown on TV.

Link to Channel: HOT INSIDE UNCENSORED

https://t.me/+HgctQg10yXxhMzky

Ethanbus
3 maanden geleden

I really like it when folks come together and share opinions. Great website, keep it up!
look also at my pages and give a rating

XEvil is a simple, quickly and practical application for completely automatic recognition and bypass on the overwhelming majority of captchas (CAPTCHAs), with no will need to connect any third-celebration providers.

This system Nearly fully replaces services which include AntiGate (Anti-Captcha), RuCaptcha, DeCaptcher and Some others. Concurrently, it noticeably exceeds them in recognition velocity (ten periods or maybe more) and is completely free of charge.

https://dbm.yju.ac.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=222906 fast indexing options
https://pencis.com/the-argument-about-speedyindex-google/ fast indexing options

@d@=